Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Allmänna villkor

 

1. Allmänt

1.1 Lindt & Sprüngli (Nordic) AB, org.nr 556668–2067 (”Lindt”) bedriver försäljning av chokladprodukter online via sin hemsida lindt.se (”Internetbutiken”) till såväl konsumenter som till företag (”Köpare” eller ”Kund”). En konsument definieras som en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

1.2 Dessa allmänna villkor tillämpas på alla beställningar som görs i Internetbutiken och på alla avtal mellan dig och Lindt som avser försäljning av produkter till dig från Lindts Internetbutik (”Avtalet”). Innan du genomför en beställning kommer du ombeds att godkänna dessa allmänna villkor. Vänligen läs därför noggrant igenom villkoren och försäkra dig om deras innebörd innan du beställer några produkter från Internetbutiken. Om du inte godkänner de allmänna villkoren innan beställningen kommer du inte att kunna beställa några produkter från Internetbutiken.  

1.3 Dessa allmänna villkor är vid var tid gällande som de är skrivna och kan komma att ändras utan att du som Köpare/Kund meddelas om det i förväg. Det är ditt ansvar som Köpare att hålla dig uppdaterad om den senaste versionen av dessa villkor. Det är den version av villkoren som är gällande för tiden av din beställning som tillämpas på Avtalet. Dessa allmänna villkor uppdaterades senast den 2022-09-06. I de fall dessa allmänna villkor skiljer sig åt beroende på om du handlar i egenskap av konsument eller som näringsidkare anges det särskilt.   

1.4 Genom att godkänna dessa allmänna villkor intygar du att du är 18 år eller äldre och har rättskapacitet till att ingå avtal. Om du inte är en konsument, bekräftar du genom att godkänna dessa allmänna villkor att du har behörighet till att ingå avtal för det företag/förening för vilket du köper produkter i Internetbutiken.

1.5 Skulle något eller några av de bestämmelser som anges i dessa allmänna villkor vara eller bli ogiltiga eller omöjliga att helt eller delvis genomföra, ska det inte påverka giltigheten av de övriga bestämmelserna i dessa allmänna villkor.

1.6 Denna punkt (1.6) är endast tillämplig på näringsidkare. Lindt tillhandahåller sina leveranser, tjänster och erbjudanden, samt ingår avtal uteslutande på grundval av dessa allmänna villkor. Dessa allmänna villkor är tillämpliga på alla framtida avtal mellan dig och Lindt, även om de inte uttryckligen accepterats av dig på nytt. Dessa allmänna villkor och alla dokument som uttryckligen hänvisas till i dem, utgör hela överenskommelsen mellan dig och Lindt och ersätter och gör ogiltigt alla tidigare överenskommelser, löften, försäkringar, garantier, utfästelser och förståelser mellan dig och Lindt, vare de skrivna eller muntliga och dylikt. Genom att ingå avtal om köp med Lindt bekräftar du att du inte kan förlita dig på något uttalande, utfästelse, försäkring eller garanti (oavsett om den lämnats vårdslöst) som inte står angivna i dessa allmänna villkor eller i något dokument som dessa allmänna villkor hänvisar till.    

1.7 Avtalets ingående kommer att dokumenteras och förvaras i våra lokaler. Avtalet kommer inte att finnas tillgängligt för dig i våra lokaler.

2. Avtals ingående

2.1 Avtalet ingås på svenska.        

2.2 Presentationen av produkter i Lindts Internetbutik utgör inte ett bindande erbjudande av Lindt att fullgöra ett avtal om köp.

2.3 Efter att du har placerat produkter i “varukorgen” kan du kontrollera dem och om nödvändigt korrigera hela din beställning. Ditt erbjudande om köp genomförs endast efter att du tryckt på ”beställ med en skyldighet att betala” (eng: “Order with obligation to pay”) eller en liknande knapp.

2.4 När du har gjort en beställning i Internetbutiken kommer du utöver kvittot på din beställning att motta ett automatiskt genererat e-mail i vilket Lindt bekräftar att beställningen mottagits (bekräftelse av kvitto). Bekräftelsen av kvittot utgör inte en bekräftelse av ditt erbjudande om köp. Lindts bekräftelse av kvittot innebär inte heller att ett avtal om köp har ingåtts mellan dig och Lindt.

2.5 Efter att du har gjort en beställning i Internetbutiken kommer du även att få en bekräftelse på ditt köp via mail (orderbekräftelse) med information om vilka varor du köpt och till vilket pris. Det är det pris som anges i orderbekräftelsen som gäller för ditt köp.

2.6 Ett avtal om köp ingås först när Lindt uttryckligen accepterar erbjudandet om köp, eller när Lindt skickar produkterna till dig utan att i förväg ha tillställt dig en sådan uttrycklig accept.

2.7 Det lägsta beställningsvärdet för leverans av produkter är 100 SEK per beställning.

2.8 Om Lindt inte har möjlighet att förse dig med en produkt, till exempel för att produkten inte finns i lager eller inte längre är tillgänglig, för att Lindt inte kan leverera varan inom önskat leveransdatum, för att en vara blivit felaktigt prissatt, eller för att den tillåtna gränsen för antal produkter per kund har överstigits i en beställning, kommer Lindt att informera dig om detta via e-mail och din order kommer inte att behandlas. Om du redan har betalat för varorna kommer Lindt att så snart som möjligt betala tillbaka den fulla kostnaden för din beställning, inklusive leveransavgift.

3. Pris och leveransavgift

3.1 De priser som anges på produktsidorna i Internetbutiken är inklusive moms. Leveransavgift (inom Sverige) anges vid kassan.

3.2 Trots att det är Lindts avsikt att alltid ange korrekt information på hemsidan finns det en möjlighet att produkterna i Internetbutiken blir felaktigt prissatta. För det fall att en produkt blivit felaktigt prissatt avsäger sig Lindt ansvar från att leverera produkten till inkorrekt pris eller överhuvudtaget. I sådant fall kommer Lindt att antingen avbryta beställningen och återbetala det pris du betalat eller kontakta dig och fråga om du önskar genomföra beställningen till det korrekta priset. Om Lindt inte har möjlighet att kontakta dig eller om du inte önskar att genomföra beställningen till det korrekta priset, kommer Lindt att avbryta din beställning och återbetala det pris som du har erlagt.

4. Betalningsvillkor

4.1 Betalning kan göras med:

Kreditkort (MasterCard och Visa); 

Debetkort (Debit Master card, Visa debit, Maestro, Visa Electron)

Klarna

Swish

4.2 När du betalar med kredit- eller debetkort kommer orderbeloppet att debiteras från ditt kort när du slutfört din beställning.

4.3 Denna punkt (4.3) är endast tillämplig på konsumenter. Om du har valt att betala med faktura och inte har betalat fakturan senast på förfallodatumet, kommer Lindt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kronor, samt en faktureringsavgift om 45 kr för pappersfaktura.

Om du inte har betalat för ditt köp senast på fordrans förfallodatum, får Lindt även begära ersättning av dig i form av dröjsmålsränta med 8 % av förfallobeloppet per kalenderår. Denna ränta ska löpa på daglig basis från förfallodagen fram till dagen då full betalning av den förfallna skulden sker. Räntan ska betalas tillsammans med det förfallna beloppet

4.4 Denna punkt (4.4) är endast tillämplig på näringsidkare. Om du inte har betalat för ditt köp senast på fordrans förfallodatum, får Lindt begära ersättning av dig i form av dröjsmålsränta med 8 % av förfallobeloppet per kalenderår. Denna ränta ska löpa på daglig basis från förfallodagen fram till dagen då full betalning av den förfallna skulden sker. Räntan ska betalas tillsammans med det förfallna beloppet.

5. Leverans och leveranstid

5.1 Produkterna levereras till den adress som du har angett i din beställning, om inte annat har överenskommits mellan dig och Lindt.

5.2 Leverans är möjlig inom Sverige.

5.3 När varan har levererats till dig står du risken för den och du är då ansvarig för att hålla den i säkert förvar.

5.4 Beställda produkter levereras i mån av tillgång. Om någon produkt inte är tillgänglig vid tiden för beställningen kommer du att informeras om den förväntade leveranstiden. Så fort varan finns tillgänglig kommer den att skickas till dig.

5.5 För leveranser inom Sverige är den estimerade leveranstiden mellan 3–5 arbetsdagar (exklusive söndagar och allmänna helgdagar) från det att orderbekräftelsen skickats. För individualiserade/specialtillverkade produkter uppgår leveranstiden till 10–14 arbetsdagar. Se gärna Lindts leveransvillkor på www.lindt.se/shipping-information/ för ytterligare information.

5.6 Om det finns risk för att höga utomhustemperaturer kan komma att påverka kvalitén av produkterna (möjligt vid 23 grader celsius eller högre), kommer Lindt att informera dig om potentiella förseningar eller tillfälliga avbrott av leveranser i samband med att du lägger in din beställning. När du lägger in din beställning accepterar du att Lindt skickar produkterna till dig först när temperaturen har sjunkit till en sådan nivå att kvalitén på produkterna inte längre riskeras. I sådant fall gäller inte de leveranstider som har angetts ovan under punkten 5.5. Lindt informerar dig direkt när produkterna kan skickas igen.

5.7 Skulle händelse inträffa som ligger utom Lindts rimliga kontroll (så kallat ”force majeure”), kan det medföra att Lindt inte har möjlighet att utföra leveransen inom den tidsram som anges ovan i punkten 5.5, eller överhuvudtaget. I sådant fall är Lindt inte ansvarig för försenade eller inställda leveranser, om förseningen eller oförmågan att leverera varorna helt eller delvis beror på en sådan händelse. Lindt är inte heller ansvarig för någon underleverantörs försenade eller inställda leveranser, om underleverantörens oförmåga att leverera i enlighet med avtalet helt eller delvis beror på en sådan händelse. Sådana händelser kan till exempel utgöras av, men inte begränsas till: olyckor, extremväder, eld, explosioner, översvämningar, jordbävningar, naturkatastrofer, fel på telekommunikationsnät, oförmåga att använda transportnätverk, terroristattacker, krig, civil uppståndelse, upplopp, strejk, ”lockouts” och andra industriella dispyter, myndighetsbeslut och införandet av restriktioner på importer eller exporter.

6. Transport

6.1 Lindt står risken för varorna under transporten till dess att varorna har levererats till kunden. Om någon vara som levererats till dig uppenbart har skadats i transporten, informera då gärna transportören om detta omedelbart och kontakta Lindt så snart som möjligt.

6.2 Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte av din underlåtelse att meddela transportören eller att kontakta Lindt i enlighet med punkten 6.1 ovan. Du förväntas dock (till en rimlig grad) att assistera Lindt med Lindts potentiella anspråk gentemot transportören och/eller relevant försäkringsbolag.

7. Äganderättsförbehåll

7.1 Denna punkt (7.1) tillämpas endast för konsumenter. Lindt behåller äganderätten till produkterna till dess att de till fullo betalats.

7.2 Denna punkt (7.2) tillämpas endast för näringsidkare.

-    Lindt behåller äganderätten till produkterna till dess att alla fordringar som Lindt har på näringsidkaren (från aktuellt affärsförhållande) har betalats till fullo. Det tillåts inte att näringsidkaren pantsätter produkterna eller annars ställer dem som säkerhet för någon fordran innan äganderätten för dem har övergått från Lindt till näringsidkaren.

 -   Lindt åtar sig att på näringsidkarens begäran frige Lindts säkerheter till näringsidkaren, till den grad marknadsvärdet av Lindts säkerheter överstiger de fordringar som Lindt har på näringsidkaren med mer än 10 %. Lindt är i sådant fall fri att avgöra vilka säkerheter som ska friges.

8. Kvittning / retentionsrätt

Detta avsnitt (8) gäller inte om du är konsument.  

8.1 Rätt till kvittning av fordran ska endast finnas om motanspråket har fastställts i domstol och domen har vunnit laga kraft, eller om motanspråket inte har bestridits av Lindt.

8.2 För att nyttja retentionsrätt måste motanspråket i fråga härröra från samma avtalsförhållande som Lindts anspråk på näringsidkaren på grund av Avtalet.

9. Ångerrätt

9.1 Som konsument har du enligt lagen (SFS 2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal (distansavtalslagen) rätt att frånträda köpeavtalet inom 14 dagar från det att du mottog varan. Rätten innebär att en konsument inom 14 dagar från sitt köp har rätt att utan anledning ångra köpet och få pengarna tillbaka. Enligt distansavtalslagen gäller dock inte denna ångerrätt för varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras, till exempel livsmedel. Ångerrätten gäller inte heller för produkter som på grund av hälso- eller hygieniska skäl har förseglats och om förseglingen har brutits av konsumenten, eller för varor som har specialtillverkats efter konsumentens önskemål eller som annars har en tydlig personlig prägel.

9.2 De produkter som Lindt levererar under detta Avtal utgör ett sortiment av olika chokladprodukter. Då choklad är en färskvara som snabbt kan försämras gäller inte ångerrätten enligt distansavtalslagen. Inte heller har du ångerrätt för produkter som är förseglade och där förseglingen har brutits av dig, eller för produkter som specialtillverkats åt dig och således har fått en tydlig personlig prägel.

9.3 Oaktat vad som angetts ovan i punkten 9.2, har du rätt att frånträda Avtalet om denna rätt framgår av Avtalet, dessa allmänna villkor, eller (särskilt om du är konsument), tvingande lagstiftning. Om du önskar frånträda Avtalet på någon av dessa grunder är du välkommen att använda den bifogade ångerblanketten, men det är inte nödvändigt för att registrera en retur.

10. Reklamationsrätt, garantier

10.1 Denna punkt (10.1), samt punkterna 10.2–10.5 är endast tillämpliga på konsumenter. Som konsument har du en lagstadgad rätt att motta varor som inte är behäftade med fel. En vara är felaktig om den till exempel är trasig eller inte stämmer överens med vad som avtalats. Denna lagstadgade rätt påverkas inte av den ångerrätt som beskrivs under avsnitt 9 eller någonting annat som anges i dessa allmänna villkor.

10.2 Enligt gällande konsumentlagstiftning har du reklamationsrätt i 3 år från det att du mottog varan. För att göra gällande fel i beställd vara ska du dock kontakta Lindt så snart som möjligt, men senast inom 2 månader från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet (reklamation). Om du inte meddelar Lindt om felet inom denna tidsfrist är rätten till reklamation förlorad. Reklamation sker till eshop-se@lindt.com . Vid fel i vara ska Lindt i förstahand få möjlighet att avhjälpa felet, till exempel genom att kostnadsfritt skicka ut en ny vara till dig.

10.3 Lindts ansvar för en felaktig vara är begränsat till varans pris så som det angetts i Internetbutiken (inklusive leveransavgift och övriga, anknytande avgifter), samt till eventuell returkostnad, så länge felet inte orsakat konsumenten skada och skadan beror på Lindts vårdslöshet.

10.4 Lindt förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är att anse som felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. 

10.5 Råd om dina rättigheter som konsument finns att tillgå hos bland annat konsumentverket. Dina lagstadgade konsumenträttigheter påverkas inte av dessa allmänna villkor. Hemsidan till konsumentverket är https://www.konsumentverket.se/.

10.6 Denna punkt (10.6) är endast tillämplig på näringsidkare. Till dig som inte är konsument erbjuder Lindt en 6 månaders garanti från det att varorna skickats, om att produkterna ska vara av tillfredställande kvalitet och fria från materiella defekter. Garantin erbjuds under förutsättning av följande villkor:

-    Efter leverans måste du omedelbart inspektera produkterna och informera Lindt om några uppenbara eller synbara fel inom 7 dagar från det att du fått kvitto på beställningen. Om felet är dolt måste du informera Lindt om det inom 7 dagar [SR1] från det att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Om du inte meddelar Lindt om felet inom utställda tidsramar anses du ha accepterat de felaktiga produkterna.

-    Om du informerar Lindt om en felaktig produkt inom de givna tidsramarna kommer Lindt att välja mellan att avhjälpa felet eller ersätta de felaktiga produkterna, eller att återbetala det fulla priset för de felaktiga produkterna. Efter att Lindt har vidtagit en sådan åtgärd har Lindt inte längre något skadestånds- eller annat ansvar gentemot dig avseende de felaktiga produkterna.

-    Garantin som erbjuds under punkten 9.2 gäller inte för felaktiga produkter om felet härrör från: normalt slitage; näringsidkarens uppsåtliga skada; onormal förvaring eller arbetsförhållanden; olycka; vårdslöshet från dig eller från tredje man; din underlåtenhet att använda eller nyttja produkterna i enlighet med dess instruktioner, eller från någon som helst förändring eller reparation av produkterna som utförts av dig eller av en tredje part som inte är någon av Lindts auktoriserade reparatörer.
 [SR1]In the English draft the number of days that a non-consumer has to notify a defect is the same for both apparent and latent defects. If this was not intended, you may put the number of days that you wish to provide to notify Lindt of a latent defect here. There is no Swedish regulation stating how many days you should provide; the contractual term just needs to be reasonable.

11. Ansvar om du är ett företag

11.1 Detta avsnitt (11) är endast tillämpligt på näringsidkare. Lindts varor är avsedda att nyttjas internt inom ditt företag. Genom att godkänna dessa allmänna villkor bekräftar du att du inte kommer att nyttja produkterna i något återförsäljningssyfte.  

11.2 Lindt har inget ansvar gentemot dig för förseningar eller oförmåga att leverera i enlighet med Avtalet, eller för någon skada eller defekt i produkterna levererade under något Avtal, i sådant fall som anges ovan under punkten 5.7 (force majeure).

11.3 Ingenting i dessa allmänna villkor begränsar eller undantar Lindts ansvar för:

död eller personskada som orsakats av Lindts grova vårdslöshet;

bedrägeri eller bedrägligen lämnade falska uppgifter.

11.4 Underkastat punkten 11.2 är Lindt inte under några omständigheter ansvarig gentemot dig, vare sig det inomkontraktuellt, utomobligatoriskt (inklusive i fall av vårdslöshet), till följd av överskridande av lagstadgad plikt eller på annat sätt, som uppstår under eller i samband med kontraktet, för:

förlust av vinst, försäljning, affärer, inkomst eller avkastning;

förlust av sparande;

affärsavbrott;

förlust av produktion;

förlust orsakad av försening eller försenad prestation;

förlust av affärsmöjlighet;

förlust av förväntade besparingar;

förlust av goodwill; eller

någon form av direkt eller indirekt förlust.

12. Ansvar om du är konsument

12.1 Detta avsnitt (12) är endast tillämpligt om du är konsument. Om du agerar i egenskap av konsument när du beställer eller köper produkter i Internetbutiken, är Lindt inte ansvariga gentemot dig (till den utsträckning Lindts ansvar inte regleras i tvingande lag) för:

förlust som inte är förutsebar (förlust är förutsebar om den var en uppenbar konsekvens av Lindts avtalsbrott eller om förlusten var övervägt mellan dig och Lindt vid tiden för avtalets ingående);

förlust som uppstår utan att Lindt har brutit mot avtalet och;

affärsförlust (vilket inkluderar förlust av intäkter, affärer, kontrakt, goodwill, affärsmöjligheter och andra liknande förluster).

12.2 Ingenting i dessa allmänna villkor begränsar eller undantar Lindts ansvar för;

död eller personskada som orsakats av Lindts grova vårdslöshet;

bedrägeri eller bedrägligen lämnade falska uppgifter.

12.3 Som konsument kan du ha särskilda lagstadgade rättigheter gällande anspråk som har sin grund i Lindts vårdslöshet eller oförmögenhet att prestera i enlighet med avtalet. Inget i dessa allmänna villkor har till avsikt att begränsa dina lagstadgade rättigheter. För ytterligare information om dina rättigheter som konsument kan du kontakta konsumentverket (se länk till deras hemsida under punkten 10.5).

13. Tillämplig lag och tvist

13.1 Underkastat det som står nedan i punkten 14.3 är svensk rätt tillämplig på Avtalet och på tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av Avtalet, samt på utomobligatoriska och övriga anspråk mellan dig och Lindt. Tvist ska i första hand söka lösas i samförstånd mellan dig och Lindt. För det fall att tvisten inte kan lösas i samförstånd mellan dig och Lindt, har du som konsument möjlighet att kostnadsfritt få din sak prövad hos allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174 101 23 Stockholm. Lindt följer ARN:s rekommendationer. I övrigt ska tvister eller anspråk med anledning av Avtalet, såväl inom som utomobligatoriska, prövas av allmän domstol i Sverige.  

14. Övriga villkor

14.1 Du får endast tilldela eller överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt något Avtal om du och Lindt först skriftligen kommit överens om det.

14.2 Ingen annan än Lindt och Köparen ska ha rätt att göra gällande Avtalet.

14.3 Det faktum att Lindt inte kräver att du utför några av dina skyldigheter i enlighet med Avtalet, eller att Lindt inte gör gällande sina rättigheter gentemot dig eller avvaktar med att göra det, innebär inte att Lindt har avsagt sig sina rättigheter gentemot dig. Det innebär inte heller att du inte längre behöver uppfylla dessa skyldigheter. Skulle Lindt avsäga sig någon rättighet som Lindt har gentemot dig kommer Lindt att göra det skriftligen, och ett sådant avsägande innebär inte att Lindt automatiskt har avsagt sig någon framtida rättighet gentemot dig.

14.4 Innan du köper en produkt av Lindt ber Lindt dig att noggrant läsa igenom innehållsförteckningen för varje produkt som du önskar köpa på Internetbutikens webbsida om näringsinformation, om du har några matallergier eller intoleranser mot till exempel nötter eller mjölk. För fullständig produktinformation samt tillverkningsdag och/eller bäst före datum hänvisas till informationen på produktförpackningen.

14.5 Lindt reserverar sig mot felaktigheter i innehåll på Internetbutikens webbsida.

14.6 Utöver vad som angetts i dessa allmänna villkor ska även Lindts vid var tid gällande integritets- och cookiepolicy gälla för användandet av webbplatsen www.lindt.se.

15. E-presentkort, hälsningskort

15.1 I Internetbutiken kan du köpa e-presentkort till ett minimumvärde av 100 SEK och ett maxvärde av 5 000 SEK. E-presentkortet skickas till den mailadress som du angett vid beställningen, eller, på din förfrågan, direkt till den mottagare som du önskar ge presentkortet till, tillsammans med dina personliga hälsningar.

15.2 E-presentkortet kan användas omedelbart efter mottagande. För att nyttja presentkortet anger du presentkortets kod i samband med betalning. Efter att koden har skrivits in är kunden eller mottagaren auktoriserad att köpa produkter med e-presentkortet upp till det värde som står angivet på kortet. Om köpeskillingen skulle överstiga värdet på presentkortet som lösts in, måste innehavaren betala mellanskillnaden.

15.3 Lindt tar inget ansvar för det fall du råkar ange fel mottagare för ett e-presentkort. Om du inser att du angett fel mottagare för ett e-presentkort kan du kontakta Lindt, varpå Lindt kommer att inaktivera presentkortet om det inte redan lösts in. Om presentkortet inte har lösts in och kan inaktiveras, kommer Lindt även att ge ut ett nytt e-presentkort till den mottagare som du anger.

15.4 E-presentkorten kan endast nyttjas för varor inom Sverige och kan endast lösas in online. Kuponger utgår två (2) år efter att de utfärdats.

15.5 E-presenkort kan inte lösas in eller bytas ut mot kontanter. Du kan endast nyttja ditt e-presentkort i svenska kronor (SEK).

15.6 E-presentkort är giltiga i 24 månader från införskaffandet. När de 24 månaderna har löpt ut kommer presentkortet att inaktiveras och eventuellt värde som är kvar på presentkortet kommer då att gå förlorat. Du kan se statusen och hur mycket pengar som är kvar på presentkortet på ditt användarkonto hos Lindt eller vid kassan när du skriver in koden på presentkortet som betalningsmetod.  

15.7 Om du inte spenderar hela presentkortets värde vid ett köp, kommer resterande belopp att uppdateras efter varje transaktion. Resterande belopp kommer inte att utges i kontanter.

15.8 E-presentkort kan inte returneras eller återbetalas, förutom i enlighet med dina lagstadgade rättigheter.

15.9 E-presentkort bör behandlas som kontanter. De är inte checkgaranti, kredit- eller betalkort. Lindt accepterar inte ansvar för borttappade, stulna eller skadade presentkort.

15.10 Alla återbetalningar för varor eller tjänster som köpts med ett e-presentkort kommer att utföras i enlighet med Lindts återbetalningspolicy.

15.11 Lindt förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor vid vilken tid som helst. Lindt förbehåller sig även rätten att vidta de åtgärder som Lindt vid var tid efter rimlig bedömning finner nödvändiga avseende e-presentkorten, inklusive beslutet att inaktivera ett e-presentkort. Vad som anges i denna punkt påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.  

15.12 Lindt erbjuder att skicka med ett personligt gratulations/hälsningskort tillsammans med de beställda varorna. Texten på gratulations/hälsningskortet bestämmer du, men den måste följa alla tillämpliga lagar och får inte: (i) kränka, överträda eller göra intrång i tredje mans rättigheter (inklusive någon upphovsrätt, rätt till databas eller varumärkesrätt som tredje man innehar); (ii) innehålla något material som är ärekränkande av någon person; (iii) innehålla något material som är förolämpande, kränkande, obscent, hotande, trakasserande, hatfullt eller uppviglande; eller (iv) invadera någon annans privatliv eller förorsaka irritation, förlägenhet eller bestörtning.

15.13 Lindt är berättigad men inte skyldig att granska eller verifiera texten på gratulations/hälsningskortet innan leverans. Lindt avgör efter egen rimlig bedömning om det har skett en överträdelse av denna bestämmelse. Vid överträdelse av bestämmelsen avgör Lindt vilken åtgärd som anses mest lämplig, och Lindt förbehåller sig även rätten att inte skicka med hälsningskortet om Lindt finner att texten strider mot denna bestämmelse. Designen och layouten av hälsningskortet bestäms också av Lindt.