0

Användarvillkor

VILLKOR FÖR HEMSIDOR, NÄTBUTIKER, APPLIKATIONER OCH SIDOR PÅ SOCIALA MEDIA

I LINDT & SPRÜNGLI har du funnit en partner som är hängiven till att producera choklad av världsledande kvalitet. Varmt välkommen till vår hemsida.

Vi upprätthåller våra besökares tillit till vår närvaro på nätet, via våra hemsidor, nätbutiker, applikationer och övriga sociala medier (kallat ”Webbplatserna”).

Dessa villkor gäller för besökare, fans, samarbetspartners eller övriga som interagerar med våra Webbplatser. Din tillgång till och användning av Webbplatserna som drivs av LINDT & SPRÜNGLI, eller på en tredje parts plattform, regleras av dessa villkor. Genom att besöka, klicka runt på och använda Webbplatserna bekräftar du att du har läst, förstått och godtagit dessa villkor.

Vi förbehåller rätten att ändra och uppdatera dessa villkor, särskilt för rättsliga eller regulatoriska ändamål eller för att säkerställa Webbplatsernas optimala funktion.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

LINDT & SPRÜNGLI är ägare eller auktoriserad användare av samtliga upphovsrättsliga, varumärkes-, och andra immateriella rättigheter för text, bilder och övrigt innehåll på Webbplatserna. Det är tillåtet att navigera runt på Webbplatserna och att återskapa utdrag för eget bruk, men vi ber dig att hålla alla upphovsrättsliga och varumärkesnotiser intakta. Återskapande, försäljning eller användning för kommersiella ändamål är inte tillåtet.

Du garanterar att du är äger samtliga rättigheter till det material du skickar in till oss, som t.ex. feedback och know-how rörande Webbplatserna, eller att du har fått tillåtelse att dela materialet med oss. Du godkänner även att LINDT & SPRÜNGLI har rätten att återanvända ditt inskickade material utan ersättning.

Källan till ytterligare information (såsom bilder, text, filer, media) som du kan ha tillgång till på Webbplatserna är ensamt ansvarig för sådant innehåll. LINDT & SPRÜNGLI kan inte garantera att din användning av innehåll som presenteras på Webbplatserna inte kommer att inkräkta på tredje parters rättigheter.

ÖVRIG INFORMATION I SAMBAND MED VÅRA SIDOR

Personuppgifter du delar med oss via internet skyddas i enlighet med vår Integritetspolicy. Vi uppmanar dig att läsa Integritetspolicy noggrant innan du överlämnar dina personuppgifter till oss.

Annan information eller material som kommuniceras på internet till LINDT & SPRÜNGLI via epost eller i övrigt, inklusive eventuella filer, kommentarer och förslag är inte och kommer heller inte att vara konfidentiell eller immaterialrättsligt skyddad.

Du får inte använda våra Webbplatser för att kränka någons personliga integritet och/eller smutskasta LINDT & SPRÜNGLI, dess användare eller samarbetspartners. Du ska heller inte attackera våra system med virus eller säkerhetsproblem.

Det är tillåtet att dela våra Sidor, förutsatt att du inte på något sätt antyder att du förknippad med eller företräder oss. Du ska inte använda s.k. ”framing”, ”deep linking” eller liknande och måste garantera att länken till Webbplatserna öppnas i ett separat fönster.

DINA RECENSIONER, OMDÖMEN OCH DIN ÖVRIGA UTLÅTANDEN OM VÅRA PRODUKTER

LINDT & SPRÜNGLI välkomnar din feedback om våra produkter och tjänster genom våra lojalitetsprogram eller på våra Webbplatser och plattformar. Produktutlåtanden ska vara sanningsenliga och konstruktiva. Vi förbehåller oss rätten att redigera dina utlåtanden avseende längd, stavning etc. och att återanvända dina kommentarer i marknadsförings- och kommunikationsmaterial.

KAMPANJER OCH TÄVLINGAR ONLINE

Du kan delta i online-kampanjer och tävlingar som vi kör på våra webbplatser utan skyldighet att köpa eller beställa produkter eller tjänster. Reglerna för varje kampanj meddelas tillsammans med kampanjinformationen i övrigt. Vi meddelar vinnarna skriftligen och vår Integritetspolicy gäller för insamling av personuppgifter i samband med kampanjen eller tävlingen.

DITT KONTO HOS OSS

Om du skapar ett Konto på någon av våra Webbplatser är du ansvarig för att de personuppgifter som krävs vid registrering är sanningsenliga, korrekta och aktuella i alla avseenden. Om dina personuppgifter ändras, eller om du vill avsluta ditt Konto, kan du meddela oss genom att kontakta oss på +46 8 546 140 00 eller genom vårt kontaktformulär:

Vid registrering kommer du att få ett lösenord. Detta ska hållas hemligt eftersom du är ensamt ansvarig om du inte vidhåller dess konfidentialitet.

Vi förbehåller oss rätten att vägra att tillhandahålla våra tjänster och/eller att utan förvarning avsluta ditt konto om du bryter mot dessa villkor eller om vi, efter eget gottfinnande, bedömer att det är i LIND & SPRÜNGLIs intresse att göra det.

VÅRT ANSVAR

Även om vårt mål är att erbjuda dig bästa möjliga service, kan vi inte lova att tjänsterna på Webbplatserna kommer att uppfylla dina krav, vara felfria eller att Webbplatserna kommer att finnas tillgängliga hela tiden. Vänligen notera att vissa erbjudanden eller nyheter online som finns tillgängliga på våra Webbplatser kan innehålla information om produkter och tjänster som inte är tillgängliga i ditt land.

Som en tjänst till våra besökare kan våra Webbplatser innehålla länkar som omdirigerar besökare till andra Webbplatser som inte drivs eller kontrolleras av LINDT & SPRÜNGLI eller dess närstående bolag. LINDT & SPRÜNGLI ska inte anses ansvarigt för dessa webbplatser och avsäger sig därmed ansvar och skyldighet avseende deras innehåll, laglighet, korrekthet eller funktioner.

Trots att LINDT & SPRÜNGLI vidtar rimliga åtgärder för att förhindra virus eller annan skadlig kod på Webbplatserna, ger bolaget ingen garanti och åtar sig inget ansvar i förhållande till förekomst av virus eller sådan kod.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska LINDT & SPRÜNGLI, dess närstående bolag och ledande befattningshavare, chefer, anställda, aktieägare och samtliga deras ombud, inte ha något ansvar eller skyldighet för direkta eller indirekta förluster eller skador av något slag (inklusive men ej begränsat till utebliven vinst eller förväntade besparingar eller bortkastade utgifter) som lidits från eller i samband med din tillgång, användning eller tillit till Webbplatserna, oavsett om sådana förluster eller skador skulle ha uppkommit under vanliga omständigheter, rimligen kan förutses eller orsakas till följd av fel eller underlåtelser på Webbplatserna (oaktat om det varit till följd av vårdslöshet). Vidare är LINDT & SPRÜNGLI, dess närstående bolag och ledande befattningshavare, chefer, anställda, aktieägare och samtliga deras ombud, undantagna från ansvar och skyldighet i samband med din användning av eller tillgång till länkar som leder till tredje parters hemsidor.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag avstår du uttryckligen från att göra anspråk mot LINDT & SPRÜNGLI, dess närstående bolag och ledande befattningshavare, chefer, anställda, aktieägare och samtliga deras ombud som kan uppstå från din användning av eller tillgång till Webbplatserna.

LAGVAL OCH VAL AV JURISDIKTION

Dessa Villkor och användningen av denna Webbplats tolkas och tillämpas enligt svensk rätt, utan tillämpning av dess regler om lagval. Tvister som uppstår i anledning av dessa Villkor och användning av Webbplatserna ska slutligt avgöras i av svensk domstol. LINDT & SPRÜNGLI förbehåller sig rätten att inleda processer vid andra behöriga domstolar.

Denna Hemsida drivs av eller på uppdrag av Lindt & Sprüngli (Nordic) AB, registrerat i Sverige med org.nr 556668-2067, med adress Box 3048, 169 03 Solna, Sverige. Om du har frågor om dessa Villkor, vänligen kontakta oss via vårt online-formulär.

Om något i dessa Villkor strider mot tvingande lagstiftning eller i övrigt inte kan verkställas, ska det raderas från dessa Villkor men återstående verkställbara villkor fortsatta gälla.

© Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 2018